Søg
Close this search box.

STU

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Egmont Højskolen tilbyder den 3 årige ungdomsuddannelse STU eller dele heraf. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med særlige behov. Egmont Højskolen har 60 års erfaring i at designe individuelle læringsforløb for mennesker med fysiske og psykiske handicap/funktionsnedsættelse. Egmont Højskolen tilbyder et inkluderende ungdomsmiljø både i og uden for undervisningen, fordi eleverne er en blanding af unge med og uden handicap/funktionsnedsættelse.

Egmont Højskolen er godkendt i henhold til højskoleloven og tilbyder ophold af 24 uger (forår) og 19 uger (efterår). Skolen er også godkendt til aktivitets- og samværstilbud efter SL § 104, hvilket betyder at eleven kan være dagelev.

Egmont Højskolen har i samarbejde med OCN Danmark udarbejdet et program målrettet læring ift. BPA § 95 og 96. Egmont Højskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Hverdagen på Egmont Højskolen vil starte med morgensamling hver morgen kl. 8.30 og derefter undervisning til kl. 15.30 – 5 timer dagligt og med eventuel aftenundervisning. 25 timer pr. uge, 1075 timer pr. år.

Uden for undervisningstiden deltager eleverne i pædagogisk tilrettelagt samvær med de muligheder og pligter dette indebærer.

STU-elever på Egmont Højskolen har mulighed for både interne og eksterne praktikker. Internt kan man komme i praktik i følgende afdelinger: kontor, køkken, rengøring, pedelafdeling, hjemmehjælpsafdeling samt Vandhalla (svømmehal). Ift. ekstern praktik har Egmont Højskolen samarbejdspartnere inden for: detailhandel, ’det grønne område’, køkken/kantine, kontor/administration, børnepasning, landbrug og dyrepasning. Egmont Højskolen har desuden et indgående samarbejde med KLAP-jobkonsulenter.

STU-elever får også en hue

Undervisning

Vi tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på videre uddannelse og arbejde. Undervisningen foregår i:

  • Hoved-og modulfag
  • Praktikforløb
  • Kompetencegivende /ekstern undervisning
  • Øvrige aktiviteter, herunder botræning

Hoved-og modulfag

Den unge har mulighed for at vælge 2 hovedfag og 5 modulfag blandt Egmont Højskolens tilbud. Der vil i vejledningen blive lagt vægt på, at det hovedfag og de fag der vælges, komplementerer de fokusområder den unge har i sin Forløbsplan. Eksempler på fag er: Tilpasset idræt, kommunikation, madlavning, BPA, faglige færdigheder såsom dansk og matematik.

Praktikforløb

Efter behov kan der tilrettelægges praktikforløb både i og udenfor huset. Det kan være halvdags, heldags eller en uge afhængig af behov. Der er mulighed for at lave modulfags-forløb i højskolens egne praktiske afdelinger: Hjemmehjælp, pedel, køkken, kontor og IT-afdeling. Derudover har vi mulighed for at lave mindre praktikforløb i lokalområdet indenfor butik, børnehaver, m.m.


Kompetencegivende/ekstern undervisning

Egmont Højskolen samarbejder med VUC i Odder, hvor der er mulighed for at tage fag på AVU og HF niveau. Det er muligt at deltage i 15 timers ekstern undervisning, mens man er elev på Egmont Højskolen.


Øvrige aktiviteter

Egmont Højskolen tilbyder elementer af boundervisning og botræning med henblik på at den unge udvikler muligheden for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb og økonomi kan vælges som fag eller tilrettelægges som individuelle forløb. For unge som har eller er på vej til at få en hjælperordning er der fag, som er målrettet disse områder.

Et højskoleliv er meget andet end undervisning. Udenfor undervisningen er der rig mulighed for at bruge skolens faciliteter og eleverne organiserer ofte selv idrætsaktiviteter, ture til byen, fester m.m. Den unge har mulighed for at afprøve og træne personlige og sociale kompetencer i kostskolemiljøet.

Metode

Egmont Højskolens værdigrundlag indeholder ordene: myndighed, værdighed, og solidaritet og det tager vi også alvorligt i de metoder, vi bruger i afklaring af forløbsplaner og udviklingsmål. Den unge selv skal have ejerskab over planerne

Afklaring

Egmont Højskolen tilbyder afklaringsophold i forbindelse med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Ved afslutning af forløbet vil der være:

udarbejdet et papir med den unges udviklingsmål og ønsker for de kommende 3 år
lavet en individuel forløbsplan for et 3-årigt forløb i samarbejde med den unge, forældrene og uu-vejlederen.

Forløbsplanen kan være et 3-årigt forløb på Egmont Højskolen med tilhørende aktiviteter eller praktikforløb udenfor højskolen, men det kan også være en forløbsplan, hvor den unge bor i hjemkommunen og hvor der er indgået aftaler med andre uddannelsesinstitutioner og arbejdssteder.

Egmont Højskolen kan efter aftale formidle opfølgende vejledningssamtaler og evalueringsmøder mellem den unge, UU, Forældre, kommunen og evt. Egmont Højskolen.

Afklaringsforløb vil starte hvert år i uge 2 og i uge 31.

 

Økonomi

Forsørgelsesgrundlaget kan blive afgørende for udgiften til selve højskoleopholdet:

Unge over 18 år, som er tilkendt førtidspension: Ingen særlige vilkår. Under det lovforberedende arbejde blev det drøftet, hvorvidt kommunen skulle dække udgiften til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Af L564 §5 stk. 5 fremgår det, at…, udgifter til elementer af ordinær undervisning, der leveres af de i stk. 1, nr. 2-4, nævnte institutioner, finansieres efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende aktivitet. Udgifter til eventuel elevbetaling el. lign. for deltagelse i elementer af ordinær undervisning afholdes af kommunen…

På Egmont Højskolen kan vi ikke lave en præcis opgørelse over, hvilken del af skolepengene, der går til kost, logi, undervisning, ekskursioner, pædagogisk samvær m.m. Vi har erfaring for, at det i høj grad må baseres på skøn i hvert enkelt tilfælde, men en deling  (kr. 625 til eleven og kr. 1.425 til kommunen) ville være en mulighed, dog under hensyntagen til den enkelte førtidspensionists rådighedsbeløb.

Unge over 18 år, “hvis forsørgelsesgrundlag er revalideringsydelse, ledighedsydelse,uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller som under forrevalidering modtager kontanthjælp, starthjælp eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik” er omfattet af de bestemmelser, der fremgår af LBK 606 af 14/6/2007 og L566 af 06/06/2007

Efter disse bestemmelser skal kommunen tilmelde eleven på et særligt skema (lovens §4) og skal herefter dække den udgift, som staten betaler for højskoleopholdet. Denne udgift kan i påkommende tilfælde beregnes af skolen i forhold til de takster, der udmeldt fra Undervisningsministeriet (L566 §2). Denne udgift, som er ca. 11.000 kr. pr. måned, er kommunen fuldt kompenseret for af staten.

Reglerne om specialpædagogisk støtte, hjælpemidler mv. fremgår af Lov om folkehøjskoler §27 samt Bekendtgørelse §36, §37, §38 & §39

§27. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

Da dette kan være kompliceret stof, må I meget gerne kontakte Egmont Højskolen, så vil vi prøve at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Læs også...

Undervisningsministeriet

Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat brug af siden godkender du vores cookie- og privatlivspolitik.